Integrity

Home »  Integrity

Integritetspolicy

Vi på Compio IT AB bryr oss om dig och i den här integritetspolicyn beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska kunna känna dig lugn och trygg. Den gäller när du använder våra tjänster eller på något sätt är i kontakt med oss.

Senast uppdaterad: 20180524

Så här behandlar vi dina personuppgifter

1.1 Vad är en personuppgift och vad innebär en behandling av personuppgifter?

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress, men uppgifter som IP-nummer eller användarbeteenden i kombination med andra uppgifter som används för att kunna koppla till dig är också personuppgifter. En behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel; insamling, vidarebefordring, analysering, registrering och lagring.

1.2 Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Compio IT AB, organisationsnummer 556981-3800 på Gamla Flygplatsvägen 4, Torslanda är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, om inget annat anges, och ansvarar för att den här behandlingen sker på lagligt och korrekt sätt.

1.3 Hur får Compio IT AB tag på dina personuppgifter?

    – När du registrerar nya resurser (inklusive personer som skall använda systemet) på bookatc.com
    – När du skickar in ärenden till kundtjänst

1.4 Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?
Compio IT AB behandlar de uppgifter som lämnas till oss, till exempel namn, telefonnummer, e-postadress, adress, registreringsnummer, och/eller annan information som du lämnat till oss eller som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

1.5 Varför behandlar Compio IT AB uppgifter om dig och dina resurser?
För att fullgöra våra åtagande gentemot dig som kund
För att ge god service och välfungerande, effektiva och enkla tjänster
För att hantera och administrera dina supportärenden
För att hantera din organisation på bookatc.com
– För att du enkelt ska kunna göra dina resurser sökbara i systemet
– För att dina kunder ska kunna boka dina resurser
1.6 När har Compio IT AB rätt att behandla dina personuppgifter?
Compio IT AB har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för att fullgöra vårt åtagande gentemot dig. Vi kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav från andra lagar och/eller förordningar. I vissa fall kan vi behöva ditt samtycke för att få utföra behandlingen. I de fall det blir aktuellt kommer du alltid få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

1.7 Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter används av oss som utvecklar och administrerar våra tjänster. Vi lämnar inte ut uppgifter om vi inte måste på grund av krav i andra lagar och förordningar, myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

1.8 Överföring till tredje land
Att överföra personuppgifter till tredje land innebär när personuppgifter som behandlas i ett EU/EES-land sprids till ett land utanför EU/EES-området. Compio IT AB strävar alltid efter att bara överföra dina personuppgifter till länder inom EU/EES. Om vi mot förmodan behöver överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES för att kunna fullgöra vårt åtagande gentemot dig eller om det har uppgetts särskilt i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss, ser vi alltid till att det landet har en så kallad adekvat skyddsnivå enligt EU och EU-kommissionen.

1.9 Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Compio IT AB sparar aldrig dina personuppgifter längre tid än vad som är nödvändigt för att fullgöra ändamålet med att vi hade personuppgifterna till att börja med. Hur länge Compio IT AB sparar dina personuppgifter styrs i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för oss och som godkänts av Regionarkivet. Gallringsbesluten innehåller information om när vi får ta bort handlingar som innehåller dina personuppgifter.

1.10 Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Compio IT AB värnar om din integritet. Därför arbetar vi ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

1.11 Vilka rättigheter har du som registrerad?
I korthet innebär det att du som registrerad ska få information om och hur dina personuppgifter behandlas och ha kontroll över dina egna uppgifter. Nedan beskrivs varje rättighet:
Rätt till tillgång: Hos Compio IT AB är vi alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära ut ett registerutdrag. Det är viktigt att vi kan säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person, därför ska din begäran vara skriftlig, egenhändigt undertecknad och innehålla uppgifter om namn och personuppgifter.

Rätt till rättelse: Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du när som helst kontakta oss och begära att få dem rättade.

Rätt att bli bortglömd: Du kan begära att Compio IT AB raderar dina person-uppgifter utan onödigt dröjsmål. I vissa fall kommer vi inte att kunna radera dina personuppgifter eftersom vi måste uppfylla lagar och krav som ställs på vår verksamhet. I sådana fall kommer vi att blockera användningen av dina personuppgifter för de ändamål som du önskar att bli bortglömd i den mån det är möjligt.

Rätt till begränsning av behandling: Du har rätt att begära att behandlingen av dina person-uppgifter begränsas.

Rätt att göra invändningar: Du kan när som helst invända mot behandling av personuppgifter som grundar sig på ett berättigat intresse.

Rätt till dataportabilitet: Om behandlingen av dina personuppgifter sker automatiskt och antingen har ett avtal eller ett samtycke som rättslig grund, har du rätt att få en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Compio IT AB.
Personuppgifterna ska ges i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart. Du har rätt att föra över den här informationen till en annan personuppgiftsansvarig utan att Compio IT AB kan neka.

1.12 När sker uppdatering av den här integritetspolicyn?
Uppdateringar av den här integritetspolicyn sker löpande på www.compio.it

1.13 Vem kontaktar jag vid frågor?
Du kan alltid kontakta oss om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter.

Compio IT AB
info@compio.it eller 0720-01 46 98
Den här integritetspolicyn gäller från och med 20180524 och ersätter alla tidigare versioner av integritetspolicyn.